Qspeed 产品系列

Qspeed™肖特基二极管兼具一个极低反向恢复电荷(QRR)和一个极软恢复波形。这些先进特性能够帮助设计师提高其电源转换电路的性能。

比较 Qspeed 产品

 DescriptionVRRMIF(AVG)QRR
H-Series 超快速硅二极管 600 V 3 A to 12 A 5.9 nC to 8.9 nC
Q-Series 快速硅二极管,具有一流的EMI性能 150 V, 200 V, 300 V, 600 V 3 A to 40 A 5 nC to 61 nC
X-Series 快速硅二极管,在EMI性能与开关速度之间实现平衡 600 V 3 A to 20 A 21 nC to 51 nC